ISSN 2081-6642 

e-ISSN 2449-688X

 

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica to półrocznik socjologiczny wydawany przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od roku 2012 wersją referencyjną czasopisma jest postać elektroniczna, wersja papierowa ograniczona została do minimum. Czasopismo ukazuje się w cyklu półrocznym w języku polskim i angielskim. Artykuły opublikowane w czasopiśmie dostępne są nieodpłatnie w formie elektronicznej (plik pdf) na licencji otwartej (Creative Commons CC-BY-NC-ND 3.0 PL). 

 

Od  Redakcji
Powstanie, a potem sukcesywne rozszerzenie Unii Europejskiej wytworzyło nie tylko nową przestrzeń ekonomiczną i zapełniającą ją sieć relacji gospodarczych, lecz także nowe lub przynajmniej znacząco zmodyfikowane środowisko społeczno-kulturowe i sieć stosunków w nim powstających. Ten doniosły i wciąż postępujący proces stanowi poważne i wielorakie wyzwanie dla badaczy z kręgu nauk społecznych. Redakcja „Studia Sociologica’" uznała, że jest szczególnie zobligowana i predestynowana do stawienia czoła temu wyzwaniu, z racji usytuowania przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a więc w kraju i mieście leżącym na pograniczu wschodniej i zachodniej oraz północnej i południowej Europy. Stanowi to nie tylko dogodny punkt do obserwowania trendów, wpływów i oddziaływań często krzyżujących się w tym regionie, lecz także dla skoordynowania wysiłków i prac badawczych podejmowanych przez naukowców śledzących i analizujących te zjawiska. Dlatego postanowiliśmy nie tylko otworzyć dla nich nasze łamy, ale także stworzyć w naszym piśmie miejsce stałej wymiany doświadczeń między nimi. Rozległość i rozmaitość tematyki obejmującej zjawiska, procesy i trendy zachodzące w nowej socjo-kulturowej przestrzeni europejskiej pozwalają na snucie dalekosiężnych planów badawczych i edytorskich. Skłaniają także do częstszego posługiwania się językiem angielskim jako umożliwiającym porozumiewanie się teoretyków i praktyków z różnych krajów i ośrodków badawczych oraz pozwalającym na ściślejsze nadzorowanie ich wysiłków przez międzynarodową radę naukową. Z tych wszystkich powodów „Studia Sociologica’" uległy umiędzynarodowieniu i stały się pismem publikującym analizy i opracowania dokonywane przez badaczy z różnych instytucji naukowych. Wszystkich, których interesuje problematyka nowych zjawisk i procesów zachodzących w społecznej i kulturowej przestrzeni zmieniającej się Europy, zapraszamy do współpracy i lektury. 

Janusz A. MAJCHEREK, redaktor naczelny

 

Historia STUDIA SOCIOLOGICA

Czasopismo „Studia Sociologica” wydawane jest od roku 2006 początkowo w serii "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis' (nr I i II), a następnie jako "Annales Universitatis Academiae Cracoviensis (nr III) przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2006-2011 periodyk ukazywał się nieregularnie, redagowany był przez dr hab. Annę Rębowską oraz prof. dr hab. Ryszarda Kantora przy współpracy dra Mirosława Boruty. W okresie tym wydano trzy numery czasopisma w wersji papierowej (wersja referencyjna). Tomy czasopisma udostępniono też w formie elektronicznej w bazie Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie zamieszczano w jednej z trzech części tematycznych periodyku: „Ludzie i koncepcje”, „Problemy”, „Badania”. W omawianym okresie główną ideą periodyku była prezentacja dorobku naukowego pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii UP. Artykuły publikowane w tym czasie zawierają szereg oryginalnych rozpraw teoretycznych, będących ważnym głosem w polemikach akademickich, jak też i wyniki badań własnych prowadzonych przez pracowników Instytutu, które nie były wcześniej publikowane. W periodyku znalazły się też teksty popularyzujące istniejącą już wiedzę, które mają służyć jako materiał wspierający proces dydaktyczny na uczelni. Ze względu na zróżnicowane zainteresowania pracowników Instytutu tematyka publikowanych artykułów była bardzo szeroka, obejmowała takie obszary, jak: socjologia kultury (ludyzm, zabawa, konsumpcjonizm, tożsamość, kulturowe uwarunkowania demokracji), studia kulturowe (narracja w reklamie, subkultury młodzieżowe), problemy współczesnego społeczeństwa polskiego (kobiety na polskim rynku pracy, migracje), socjologia dewiacji i przestępczości (przestępczość wśród młodzieży), studia i badania z pogranicza socjologii i nauk politycznych (kształtowanie się polskiej elity administracyjnej, percepcja przemian ustrojowych), socjologia miasta, socjologia nazwiska.

 

Nowy profil czasopisma

Zmiana profilu czasopisma od 2012 roku polega przede wszystkim na przyjęciu regularnego półrocznego cyklu wydawniczego pisma, elektronicznej formy publikacji jako formy referencyjnej oraz umiędzynarodowieniu czasopisma (publikacja w języku polskim i angielskim). Nowa formuła czasopisma zakłada, iż periodyk jest międzynarodową platformą wymiany dorobku naukowego pomiędzy badaczami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski), Ukrainy, Białorusi, Rosji i krajów Europy Zachodniej. Przesłanką dla takiego założenia jest przekonanie pracowników Instytutu o istnieniu wielu barier (instytucjonalnych, językowych, ekonomicznych, kulturowych), które utrudniają równorzędny dialog pomiędzy badaczami z tych krajów. Ważnym elementem nowej koncepcji czasopisma, który odróżnia go od innych polskich czasopism socjologicznych, jest rozbudowa stałych sieci relacji i współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz indywidualnymi badaczami w oparciu o koncepcję stworzenia międzynarodowych grup tematycznych w specjalistycznych obszarach nauk społecznych. W tym celu redaktorzy czasopisma tworzą w oparciu o informacje dostępne na akademickich portalach internetowych bazę danych aktualnych i potencjalnych autorów i instytucji współpracujących, do których kierowane są zaproszenia do współpracy, w tym - udziału w publikacji. Głównym obszarem tematycznym periodyku są społeczno-kulturowe aspekty przemian we współczesnym świecie takie, jak: funkcjonowanie współczesnych pograniczy kulturowych, tożsamość społeczno-kulturowa, migracje, etniczność, podmiotowość jednostki, media, komunikacja społeczna, polityka, procesy demograficzne, sekularyzacja. Nowa koncepcja czasopisma zakłada wydanie dwóch numerów tematycznych w ciągu roku. Tematy poszczególnych tomów odnoszą się do szczególnie istotnych obszarów zainteresowania współczesnych nauk społecznych i są ustalone w gronie rady naukowej i kolegium redakcyjnego czasopisma. Każdy z tomów redagowany jest przez specjalistę w danej dziedzinie. Do publikacji zapraszani są autorzy z Polski i zagranicy. Aby pobudzić autorów do akademickich polemik i publikacji wyników badań każdy redaktor tematyczny opracowuje „call for papers”, w którym stawia szereg pytań badawczych określając w szczegółowy sposób zakres tematyczny tomu. Znaczna część artykułów publikowana jest w języku angielskim. Każdy artykuł w czasopiśmie jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów o znacznym dorobku w danej dziedzinie z Polski i zagranicy. Nowa koncepcja czasopisma zakłada również zwiększenie zasięgu oddziaływania czasopisma na arenie międzynarodowej poprzez indeksowanie periodyku w polskich i międzynarodowych bazach danych. 

Redakcja Studia Sociologica przywiązuje dużą wagę do standardów rzetelności naukowej i respektowania zasad dobrych praktyk w nauce. Wszystkie przejawy naruszania prawa lub etyki działalności naukowej,  będą dokumentowane i upubliczniane. Dotyczy to następujacych sytuacji:

- podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację,
- podejrzenie o plagiat,
- podejrzenia o sfabrykowanie danych,
- pojawienia się prośby o zmiany na liście autorów,
- podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe,
- podejrzenia o nieujawniony konflikt interesów,
- podejrzenia, że występuje etyczny problem z tekstem,
- podejrzenie, że recenzent przywłaszczył pomysły/dane autora.

 

Ochrona praw autorskich

Nasza działalność wydawnicza opiera się na polskich i międzynarodowych regulacjach prawnych w zakresie Prawa Autorskiego. Cała zawartość czasopisma jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons ("Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska", CC BY-NC-ND 3.0 PL).  Licencja taka oznacza, iż wolna kopiować, rozpowszechniać i wykonywać utwór na następujących warunkach:

 

licencja

Treść licencji:

 Licencja Creative Commons

  

Upowszechnianie i indeksacja

Redakcja czasopisma zabiega o sukcesywne włączanie zasobów zawartych na łamach "Studia Sociologica" do polskich i międzynarodowych baz indeksujących i katalogów. Obecnie czasopismo jest zarejestrowane i indeksowane w następujących bazach:

 

POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

PBN

 

ARIANTA

arianta
 
CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

 CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

 

Index Copernicus ocena 2018 67.05

 

POL-index

Joomla templates by a4joomla