STUDIA SOCIOLOGICA IX (2017), vol. 2                                                   

pod redakcją / edited by: Piotr STAWIŃSKI

Studia Sociologica IX (2017), vol. 2 (całość)

SPIS TREŚCI / CONTENTS

WSTĘP / EDITOR'S INTRODUCTION

Piotr Stawiński, Dziedzictwo reformacji.Wymiar społeczno-kulturowy, s. 5-9

Pełny tekst/Full text

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Michał Warchala, Max Weber, Werner Sombart i spór o znaczenie reformacji dla genezy zachodniej nowoczesności, s. 10-25

Pełny tekst/Full text

 

Maria Rogińska, "Niezamierzona reformacja" i początki nowoczesnej nauki, s. 26-43

Pełny tekst/Full text

 

Jerzy Sojka, Dziedzictwo teologiczne Marcina Lutra jako inspiracja dla współczesnej krytyki globalizacji, na przykładzie publikacji Światowej Federacji Luterańskiej, s. 44-55

Pełny tekst/Full text

Bogusław Tondera, Irenizm - irenologia. Bartłomiej Bythner Starszy (1559?-1629) i Witold Benedyktowicz (1921-1997) - dwa protestanckie spojrzenia na problematykę pokoju, s. 56-69

Pełny tekst/Full text

 

Antoni Szwed, Oliver Cromwell - purytatnin doskonały?, s. 70-86

Pełny tekst/Full text

 

Mariusz Misztal, Johna Knoxa opinia na temat rządów kobiet, s. 87-100

Pełny tekst/Full text

  

Paulina Napierała, Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej Nowej Anglii, s. 101-124

Pełny tekst/Full text

  

Grzegorz Pełczyński, Religijno-ideowe i społeczne źródła rosyjskiego ewangekalikalizmu, s. 125-142

Pełny tekst/Full text

 

Bożena Domagała, Polski Narodowy Kościół Katolicki a dziedzictwo reformacjis. 143-155

Pełny tekst/Full text

Grażyna Kubica, Krakowscy ewangelicy w społeczno-kulturowym krajobrazie miasta - od reformacji do połowy XIX wieku. Szkic z antropologii historycznejs. 156-186

Pełny tekst/Full text

 

Iwona Kłóska, Kultura zaufania. Charakter współzależności w warunkach zróżnicowania kulturowego środowiska pracys. 187-197

Pełny tekst/Full text

 

Sławomir Cebula, Adaptacja społeczna członków wspólnoty sikhijskiej w Raszynies. 198-207

Pełny tekst/Full text

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Michał Warchala, Powinowactwo z wyboru - Peter Berger między socjologią a teologiąs. 208-213

Pełny tekst/Full text

Dorota Czakon-Tralski, "Religia i historia" . Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej w Mińsku, kwiecień 2017s. 214-218

Pełny tekst/Full text

 

Grzegorz Kubiński, Sprawozdanie z 13.Konferencji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, Ateny 29.08.2017-1.09.2017 "(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectvities"s. 219-222

Pełny tekst/Full text

 

Mariola Kulon, Bogdan Pliszka, Uwagi na kanwie raportu ze zwiadu badawczego. Albania 2016s. 223-230

Pełny tekst/Full text

RECENZJE/REVIEWS

Michał Warchala, John Witte, Reformacja praw. Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności. Tłum. M. Dybowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 231-235

Pełny tekst/Full text

Jakub Drath, Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; red. K. Pilarczyk, współpraca W. Gajewski, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2017, s. 236-239

Pełny tekst/Full text 

 

AUTORZY/AUTHORS, s.240

Autorzy/Authors

 

STUDIA SOCIOLOGICA IX (2017), vol. 1                                                   

pod redakcją / edited by: Jadwiga MAZUR

Studia Sociologica IX (2017), vol. 1 (całość)

SPIS TREŚCI / CONTENTS

WSTĘP / EDITOR'S INTRODUCTION

Jadwiga Mazur, Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów w opinii uczestników sympozjump. 5-11

Pełny tekst/Full text

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Digitalizacja zasobów kultury w doświadczeniu twórców internetowych repozytoriówp. 12-33

Pełny tekst/Full text

 

Marian Niezgoda, Ewa Niezgoda, Nowe media jako kanał promocji kultury narodowej. Przykład Narodowego Instytutu Fryderyka Chopinap. 34-50

Pełny tekst/Full text

 

Filip Graliński, Daniel Dzienisiewicz, Piotr Wierzchoń, U bram lingwistycznej szczęśliwości, czyli kulisy projektu Odkrywka: cyfrowe zasoby kultury jako źródło mas danych językowychp. 51-62

Pełny tekst/Full text

Anna Olszewska, Joanna Gancarczyk, Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: doświadczenia użytkownika, p. 63-82

Pełny tekst/Full text

 

Bartosz Drzewiecki, Digitalizacja i udostępnianie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych w polskich archiwach państwowych – ewolucja polityki i przepisów prawap. 83-92

Pełny tekst/Full text

 

Aneta Pawłowska, Narzędzia cyfrowe w muzeum – w siedzibie, w sieci internetowej, w opinii turystów. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie małopolskimp. 93-105

Pełny tekst/Full text

  

Izabela Franckiewicz-Olczak, Nowe media w muzeum. Demokratyzacja kultury a unifikacja muzeów i aktywizacja odbiorcówp. 106-114

Pełny tekst/Full text

  

Hadrian Ciechanowski, Projekt „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” jako przykład upowszechniania dostępu do materiałów archiwalnych przez archiwa państwowep. 115-122

Pełny tekst/Full text

 

Łucja Kapralska, Digitalizacja przeszłości i dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych – znaczenie i funkcjes. 123-135

Pełny tekst/Full text

Adrianna Paroń, Przestrzeń obywatelska a zachowanie dziedzictwa kulturowego na przykładzie Opolas. 136-147

Pełny tekst/Full text

 

Mateusz Torzecki, Jarosław Wasik, Multimedialna wystawa stała Muzeum Polskiej Piosenki w Opolus. 148-156

Pełny tekst/Full text

 

Sławomir Kapralski, Romowie w Internecie. Krytycznie o „Romopedii” (http://romopedia.pl)s. 157-166

Pełny tekst/Full text

RECENZJE/REVIEWS

Marta Juza, Recenzja książki Piotra Sztompki Kapitał społecznys. 167-173

Pełny tekst/Full text

Mirosław Boruta, Recenzja książki Natalii Rykowskiej, Polacy w Kazachstanie jako środowiskowychowawcze; Wołanie ze stepów. 80. rocznica deportacji Polaków z Ukrainy Sowieckiej na stepy Kazachstanu 1936–2016s. 174-177

Pełny tekst/Full text

 

Grzegorz Dutka, Recenzja ekspertyzy Archiwa społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywys. 178-191

Pełny tekst/Full text

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Dorota Czakon-Tralski, Sprawozdanie z konferencji „Religia a wyzwania współczesnościz perspektywy nauk społecznych” (Religion and the Challenges of the Present from a Social Sciences Perspective). Kraków, 17–19.11.2016s. 192-194

Pełny tekst/Full text

Anna Karnat, Sprawozdanie z konferencji „Polska Seksuologia. XXV Lat PolskiegoTowarzystwa Seksuologicznego”. Warszawa, 19–20.11.2016s. 195-201

Pełny tekst/Full text

 

Leszek Korporowicz, Mosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dialogu. Komunikats. 202-206

Pełny tekst/Full text

 

AUTORZY/AUTHORS, s.207

Autorzy/Authors

 

STUDIA SOCIOLOGICA III (2010)                                                       - wróć do ARCHIWUM -

pod redakcją Ryszarda KANTORA

wersja elektroniczna tomu (w formacie image/x.djvu):

Pedagogiczna BC

 

SPIS TREŚCI

Wstęp,  s. 3

 

I. LUDZIE I KONCEPCJE 

Mirosław Boruta,  Spencer Wells - na ścieżkach do jedności, s. 4-13

Abstract   

    

Tadeusz Sozański, O znaczeniu przymiotnika "społeczny" u klasyków myśli socjologicznej i w głównych językach europejskich. Część I: Socjologia teoretyczna po zwrocie lingwistycznym, s. 14-50

Abstract   

    

Anna Karnat-NapieraczO kulturze jako toposie socjologicznej kategorii świadomości, s. 51-61

Abstract   

    

Ewa Czerwińska, Teoria naznaczenia społecznego i możliwości jej zastosowania w kontekście współczesnej przestępczości nieletnich w Polsce, s. 62-73

Abstract   

 

    

II. PROBLEMY

Dorota Czakon, Między starym a nowym krajem czyli o życiu na walizkach na przełomie XX i XXI wieku, s. 74-85

Abstract   

   

Mariusz Dzięglewski, Konflikty wewnętrzne w krajach światowych peryferii. Uganda - studium przypadku, s. 86-100

Abstract   

    

Bogdan Pliszka, Cel - Izrael. Wojna jako sens istnienia? s. 101-117

Abstract   

   

Wioletta Knapik, Aktywność społeczno-zawodowa kobiet wiejskich w Polsce, s. 118-133

Abstract   

 

III BADANIA

Ryszard Kantor, Zabawa przeszłością - zabawa w przeszłość. Historia uludyczniona, s. 134-149

Abstract   

    

Anna AndrusiewiczNarracja i konwencja gotycka w przekazach reklamowych, s. 150-157

Abstract   

    

Renata Hołda, Czy socjalizm był fajny? s. 158-170

Abstract   

 

Wojciech Muszyński, Nieświęte sacrum czy skaralizacja profanum? Istota i symbolika galerii handlowych w cywilizacji konsumpcyjnej, s. 171-181

Abstract   

 

Tatiana Majcherkiewicz, Elity administracyjne na Górnym Śląsku w latach 1990-1997. Przyczynek do studium przypadku, s. 182-212

Abstract   

 

wróć do ARCHIWUM -

STUDIA SOCIOLOGICA VI (2014), vol.2                                                   

W stronę demografii zaangażowanej. Procesy demograficzne a problemy społeczne współczesnego świata

pod redakcją: Małgorzaty KRYWULT-ALBAŃSKIEJ

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Małgorzata Krywult-Albańska, Procesy demograficzne a problemy społeczne współczesnego świata, s. 5-9

Pełny tekst

Małgorzata Krywult-AlbańskaDemographic processes and social issues in the contemporary worlds. 10-14

Pełny tekst

 

KONTEKSTY

Krystyna Kluzowa, Długoterminowa opieka domowa nad niesamodzielnymi seniorami w starzejącej się Europie, s. 15-33

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Monika Adamczyk, Proces starzenia się populacji szansą na wzmocnienie działalności woluntarystycznej i prywatnych przepływów międzypokoleniowych w społeczeństwie polskims. 34-52

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Elżbieta Nieroba, Starzenie się społeczeństwa a przyszłość muzeums. 53-63

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Dorota Nowalska-Kapuścik, Demograficzne determinanty wzorów zachowań konsumpcyjnych. Uprzywilejowani czy marginalizowani–rozważania o sytuacji konsumentów „trzeciego wieku” w kontekście globalizacji rynku, s. 64-85

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Anna Prokop, Natalia Ożegalska-Łukasik, Marketing społeczny a stygmatyzacja osób starszych z demencją i depresją oraz ich rodzin w wybranych krajach Europys. 86-106

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Marzena Kruk, Zaburzenia psychiczne migrantów – analiza socjologicznas. 107-121

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

Maria A. Abramova, Galina S. Goncharova, Indigenous minority peoples of Russia:the dynamics of national policy, transformation of family and marriage relationss. 122-140

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Anton Lisnik, Katarina Greňová, Elimination of social inequalities as a prerequisite for reducing the risk of infectious diseasess. 141-155

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Małgorzata Krywult-Albańska, Wzrost demograficzny a perspektywy wyżywienia ludności świata. Zarys problemus. 156-171 

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst 

 

VARIA

Inga Subbotina, Demographic processes in Ukraine in the second half of the 20th – beginning of the 21st century in historical perspectives. 172-183

Pełny tekst

 

Karolina Krupa-Kotara, Andrzej Więcław, Fundusz pielęgnacyjny – odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Propozycje zmians. 184-192

Pełny tekst

 

RECENZJE

Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Adam A. Zych, Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii.Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 2013, ss. 411, s. 193-197

Pełny tekst

 

 

STUDIA SOCIOLOGICA II (2008)                                                       - wróć do ARCHIWUM -

pod redakcją Anny RĘBOWSKIEJ

wersja elektroniczna tomu (w formacie image/x.djvu):

Pedagogiczna BC

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji,  s. 3

 

I. LUDZIE I KONCEPCJE 

Anna Karnat-Napieracz,  Od filozofii ku socjologii. Floriana Znanieckiego program reformy nauk humanistycznych, s. 5-24

Abstract   

 

Ewa Czerwińska, Kryminologia humanistyczna Leona Tyszkiewicza jako przykład koncepcji integracyjnej, s. 25-33

Abstract   

    

II. PROBLEMY

Janusz A. Majcherek, Spór o kulturowe uwarunkowanie demokracji, s. 34-44

Abstract   

   

Dominika Sozańska, Czy mamy w Polsce chadecję? s. 45-59

Abstract   

    

Anna Andrusiewicz, Transformacje kobiety w gotycyzmie. Kulturowa feminizacja zła, s. 60-68

Abstract   

    

Dorota Czakon, Kobiety na polskim rynku pracy, s. 69-83

Abstract   

 

Anna Żywot, Socjologiczny wymiar logopedii, s. 84-91

Abstract   

 

III BADANIA

Tatiana Majcherkiewicz, Kształtowanie polskiej regionalnej elity administracyjnej a wyzwania reintegracji Górnego Śląska w latach 1918-1939, s. 92-129

Abstract   

    

Michał ZajączkowskiSens czy bezsens stosowania aktu łaski generalej jako środka resocjalizacji? O amnestiach w obliczu doświadczeń Polski Ludowej, s. 130-143

Abstract   

    

Artur Jachna, Obchody Tygodnia Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na terenie województwa krakowskiego w 1936 roku, s. 144-153

Abstract   

    

Anna Rębowska, Krakowskie "blokowiska" w sondażu studenckim, s. 154-170

Abstract   

 

Mirosław BorutaSocjolog wobec odmiany nazwisk we współczesnej polszczyźnie prasowej, s. 171-177

Abstract   

 

wróć do ARCHIWUM -

Więcej artykułów…

  1. SS 2006
Joomla templates by a4joomla