Wyzwania komunikacji międzykulturowej

STUDIA SOCIOLOGICA XII (2020) vol. 2

 

Redaktor tomu: Maria Paula Malinowski Rubio, Jadwiga Mazur (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania streszczeń: 30 maja 2019

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 września 2019

 

Będzie to drugi tom, w którym podjęte zostaną  tematy komunikacji międzykulturowej. Komunikacja międzykulturowa (którą można zdefiniować jako komunikację mającą miejsce tam, gdzie dochodzi do spotkania pomiędzy członkami grup należących do odmiennych kultur) to zagadnienie trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe do wyczerpania. Nadal jest i będzie jednym z fundamentów efektywnej komunikacji w dzisiejszym świecie, będąc obecną w interakcjach na wszelkich możliwych poziomach, stanowiąc jednocześnie  przedmiot studiów dla wielu dyscyplin. Coraz intensywniejsze są zarówno bezpośrednie interakcje pomiędzy członkami różnych kultur, potęgowane przez wzrastającą globalizację i wzmożenie ruchów migracyjnych, jak i interakcje odbywające się na odległość za sprawą nowych technologii. W związku z powyższym, ponownie zapraszamy nie tylko socjologów, ale wszystkich przedstawicieli nauk społecznych do włączenia się do debaty na temat komunikacji międzykulturowej, jej cech charakterystycznych i praktyki, oraz form i sposobów jej realizacji. 

 


Wiedza i wiara w (po)nowoczesności

STUDIA SOCIOLOGICA XII (2020) vol. 1

 

Redaktor tomu:  Maria Rogińska (email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Termin nadsyłania streszczeń: 30 listopada 2018

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 28 lutego 2019

 

 Spór o relacje nauki i religii należy do centralnych debat nowoczesności. Można nawet stwierdzić, że konstytuuje on w wielkim stopniu samą zachodnią narrację o modernity zawierającą wizję „przejścia fazowego” (P. Sztompka) – fundamentalnej nieciągłości między kulturą tradycyjną a nowoczesną, jaka mogła zaistnieć tylko na Zachodzie. Za tę nieciągłość odpowiedzialne jest, by odwołać się do jednej z najbardziej znanych autonarracji nowoczesnych, uwolnienie racjonalności, stymulujące nie tylko rozwój badania naukowego i racjonalnego gospodarowania, ale prowadzące również ku odczarowaniu świata. Przekonanie o stopniowym obumieraniu religii w zmodernizowanych społeczeństwach w miarę postępu naukowego podzielane i rozwijane było przez „ojców założycieli” socjologii oraz innych nauk społecznych, filozofów i literatów. Tkwi w nim założenie odwiecznego konfliktu dwóch dziedzin, które, choć wielokrotnie poddawane było krytyce, organizowało w swojej spopularyzowanej wersji całe pokłady wyobraźni nowoczesnej.

W kolejnym tomie STUDIA SOCIOLOGICA pochylimy się nad tym tematem, w sposób interdyscyplinarny łącząc perspektywy nauk społecznych i humanistycznych. Będą nas interesowały nie tylko zderzenia i interakcje szeroko pojmowanych wiedzy i wiary, ale i inne rodzące się na ich przecięciu oraz powiązane podziały (takie jak tradycja i nowoczesność, subiektywizm i obiektywizm, wiara i niewiara, mistyka i technika, racjonalność i intuicja, Wschód i Zachód). Zastanowimy się również nad produktywnością samego paradygmatu „podziału”, „konfliktu” czy „przejścia fazowego” w kulturze, która coraz częściej nazywana jest przez socjologów ponowoczesną.

Zapraszamy do publikacji zainteresowanych socjologów, psychologów, filozofów, teologów, religioznawców.

 

 

Od Crimes of the powerful do przestępstwa jednostki we współczesnym świecie - Z zagadnień globalnej kryminologii i dezorganizacji społecznej

STUDIA SOCIOLOGICA XI (2019) vol. 2

 

Redaktor tomu:  Krzysztof Czekaj, Barbara Wiśniewska-Paź

(email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )      

Termin nadsyłania streszczeń: 30 września 2018

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 1 luty 2019

 

  

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie także i przestępczość posiada znamiona globalne choć niejednokrotnie realizowana jest w wymiarze lokalnym. Najlepszym tego przykładem jest tzw. przestępczość posiadających władzę (Crimes of the powerful) kreowana w globalnej skali realizowana na poziomie państw i społeczeństw Jest istotnym elementem dezorganizacji społecznej. W związku z realizacją uzupełniających studiów magisterskich socjologii o specjalności kryminologia i dezorganizacja społeczna, analizy w przyszłym tomie dotyczyć mają szeroko rozumianych przestępstw i dezorganizacji społecznej, z uwzględnieniem nowych trendów w teoriach kryminologicznych, jak też interesujących poznawczo eksploracji badawczych oraz analiz w wykonaniu praktyków, którzy mogą podzielić się swoim bogatym doświadczeniem. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do teoretyków, empiryków, jak i praktyków w dziedzinie szeroko rozumianej kryminologii, socjologii dezorganizacji i patologii społecznej, probacji i resocjalizacji, postpenitencjarnej pracy socjalnej, bezpieczeństwa, którzy chcieliby przedstawić swoje stanowiska w dyspucie na forum naszego pisma pod koniec drugiej dekady XXI wieku. 

 

 

Kobiety w społeczeństwie obywatelskim: miejsce, rola, status 

STUDIA SOCIOLOGICA XI (2019) vol. 1

 

Redaktor tomu: Justyna Tomczyk (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Termin nadsyłania streszczeń: 30 kwietnia 2018 roku

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 lipca 2018 roku

 

Problematyka związana z obecnością i miejscem kobiet w społeczeństwie obywatelskim jest zagadnieniem istotnym – zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat samorządności, pomocniczości, polityki wspólnotowej, demokratyzacji, emancypacji, równości i sprawiedliwości społecznej. Rozpoznanie oraz analiza problemu są konieczne, by móc wskazać mechanizmy lub instrumenty aktywizacji obywatelskiej, które tworzą i wzmacniają nowoczesne civil society.

W większości społeczeństw kobiety – jako proponowana kategoria analityczna – to grupa defaworyzowana i poszkodowana (zajmują niższe od mężczyzn pozycje w strategicznych obszarach sfery publicznej, są słabo widoczne na stanowiskach przywódczych czy decydenckich, grają „role ekspresywne”, zaś mężczyźni – „instrumentalne”). Na nieproporcjonalnie niską obecność kobiet w sferze publicznej wpływają: bariery instytucjonalne i pozainstytucjonalne, stereotypy i uprzedzenia, brak odpowiedniego klimatu społecznego, nikłe zaplecze polityczno-ekonomiczne do promowania kobiecych działań obywatelskich. Zjawisko ograniczonej aktywności obywatelskiej kobiet w sferze publicznej ma zasięg ponadregionalny i ponadnarodowy, a jednocześnie jest warunkowane przez przynależność do konkretnej kultury oraz struktury społecznej. W związku z tym refleksja na temat kobiet w społeczeństwie obywatelskim wydaje się uzasadniona i potrzebna. W proponowanym tomie „Studia Sociologica” analizie oraz interpretacji mogą zostać poddane następujące zagadnienia tematyczne:

1) miejsce kobiet w sektorze obywatelskim (organizacjach non-profit, związkach zawodowych, komitetach obywatelskich, ruchach społecznych);

2) społeczne pozycje i statusy kobiet w sferze publicznej (liderowanie, rządzenie, przywództwo, animatorstwo);

3) aktywność i partycypacja obywatelska kobiet;

4) role obywatelskie kobiet w gospodarce wolnorynkowej;

5) polityka równości płci, zarządzanie różnorodnością;

6) problemy społeczne kobiet w społeczeństwie obywatelskim.

 

Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym

STUDIA SOCIOLOGICA X  (2018)  vol. 2

 

Redaktor tomu: Aldona Guzik (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 20 stycznia 2018 roku

 

Mało ambitni, rozpasani, agresywni, głupi, bez wartości i autorytetów – tak dorośli często myślą o młodzieży. Tymczasem ta jest mądrzejsza i bardziej moralna od starszych pokoleń – ocenia prof. Jacek Kurzępa. Często w swoich wypowiedziach i ocenach współczesnej młodzieży posługujemy się stereotypami i medialnymi obrazami, które są mocno zniekształcone. Zbyt rzadko, w publicznych debatach, a także w mediach pokazujemy w obiektywnym świetle świat wartości młodego pokolenia. Wpływ na to mają zarówno czynniki ideologiczne po stronie osób zaangażowanych w politykę, jak i merkantylne ze strony mediów. Ekstremizmy wszelkiego rodzaju bardziej angażują szeroką publiczność, więc lepiej sprzeda się: leming, pokolenie X, Y, Z, pokolenie tabletu, kciuka, czy inne jeszcze medialne określenia współczesnej młodzieży. A jaka obiektywnie i naukowo rzecz ujmując, jak jest „ta współczesna młodzież”? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w numerze STUDIA SOCIOLOGICA XI  (2018)  vol. 2 poświęconym właśnie tej grupy społecznej. Czekamy na teksty z zakresu socjologii: mediów, polityki, edukacji, rodziny i innych zajmujących się tą kategorią socjologiczną.

 

 

Współczesne procesy migracji zamorskich

STUDIA SOCIOLOGICA X  (2018)  vol. 1

 

Redaktorzy tomu: Anna Fiń (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ),

Agnieszka Małek (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

Termin  nadsyłania streszczeń:  10 stycznia 2017

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 15 kwietnia 2017

 

Współczesne, intensywne fale migracji, których jesteśmy świadkami, obejmują zarówno migracje kontynentalne, jak i międzykontynentalne. Te odmienne typy przestrzennej mobilności ludności generują zupełnie inne skutki i przemiany społeczne. Innymi słowy inne są ich społeczne i kulturowe konsekwencje. Tymczasem przyglądając się literaturze przedmiotu dojść można do wniosku, że obecnie brakuje analiz poświęconych zagadnieniom migracji w wymiarze międzykontynentalnym, transatlantyckim. Proponowany tom Studia Sociologica jest zatem odpowiedzią na pojawiający się niedostatek badań i analiz w tym zakresie i wynika niejako z potrzeby wypełnienia tworzącej się w literaturze luki. Celem tych studiów jest z jednej strony powrót do naukowej refleksji wokół migracji zamorskich; z drugiej wypracowanie nowego, bardziej przystającego do współczesnego społeczeństwa, spojrzenia na te procesy. Jest to zatem próba zrozumienia współczesnych procesów migracji zamorskich oraz dokonujących się za ich przyczyną przemian społecznych i kulturowych. W tym kontekście interesujące wydają się zwłaszcza zagadnienia: a) zmian ilościowych i jakościowych zjawiska: min. rozmiarów i kierunków migracji; determinantów decyzji migracyjnych, istniejących barier mobilności; strategii i zachowań migrantów etc.; b) sposobów konceptualizacji i perspektyw badawczych oraz c) weryfikacji istniejących już tez naukowych na ten temat. Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że publikacja tomu będzie okazją do „usieciowienia” badaczy podejmujących problematykę migracji międzykontynentalnych.

 

Dziedzictwo reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy

STUDIA SOCIOLOGICA IX (2017) vol. 2

 

Redaktor tomu: Piotr Stawiński (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

W numerze zostaną opublikowane wybrane referaty zaprezentowane na organizowanej przez Katedrę Socjologii Religii IFiS UP oraz Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii WH AGH Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Kraków, 9-10 marca 2017; informacja o konferencji na stronach Instytutu Filozofii i Socjologii UP).

Istnieje możliwość zaproponowania tekstu przez osoby nieuczestniczące w obradach.

 

Termin nadsyłania streszczeń: 30 listopada 2016

 

Pięćsetna rocznica wystąpienia Marcina Lutra staje się okazją do refleksji nad kulturowym i społecznym dziedzictwem reformacji. Prowokuje wiele pytań dotyczących jej wpływu na obszar idei filozoficznych, rozwój nauki, politykę i ekonomię. Warto np. podsumować stuletnią dyskusję nad tezami Maxa Webera – ich aktualnością w świetle najnowszych badań. Interesujące jest także rozważenie pytania o różne społeczne wizje protestantyzmu, o projekty organizacji państwowych czy recepty na lokalne konstrukcje wspólnotowe. Osobnym zagadnieniem jest rola protestantyzmu w kulturze polskiej, nie tylko w dobie reformacji, ale także w nowszej i najnowszej historii. Czy obecny wśród polskich protestantów topos „soli ziemi” znajduje potwierdzenie w aktywności publicznej – np. społecznej czy gospodarczej. Skala oddziaływania tak samych idei jak i konkretnych przykładów aktywności wyznawców protestantyzmu na ziemiach polskich rzadko była tematem badaczy kultury religijnej, socjologów czy kulturoznawców. Najczęściej ograniczano się do dokumentacji historycznej, którą warto dzisiaj poszerzyć o wnioski z badań nad kulturą religijną, np. w rozumieniu Stefana Czarnowskiego.

 

Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów 

STUDIA SOCIOLOGICA IX (2017)  vol. 1

Redaktor tomu: Jadwiga Mazur  (email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

Termin  nadsyłania streszczeń:  30 czerwca 2016

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 września 2016

 

Współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne umożliwiają cyfrową archiwizację i digitalizację dziedzictwa kulturowego. Zmienia się również  proces udostępniania i upowszechniania zasobów kultury  dla szerokiej i zróżnicowanej publiczności, który można opisywać z różnych perspektyw – od podejścia technicznego pozwalającego na przedstawienie dzieł kultury, przez sposoby ich prezentowania, aż do ich odbioru przez szerszą publiczności.

Tematy które chcielibyśmy podjąć w naszym tomie to: dziedzictwo kulturowe a dziedzictwo narodowe, procesy i wymiary digitalizacji zasobów kultury, udostępnianie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przez nowe media, współczesne praktyki odbioru i wykorzystania zasobów kulturowych, znaczenie digitalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej (ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw oddolnych), priorytety digitalizacji dziedzictwa kulturowego, polityki i praktyki digitalizacyjne.     

Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do teoretyków, empiryków  i praktyków zajmujących się dziedzictwem kulturowym, którzy chcieliby przedstawić swoje stanowiska w dyskusji na forum naszego pisma.

 

Kryminologia i dezorganizacja w globalnym świecie. Aspekty teoretyczne i praktyczne.

STUDIA SOCIOLOGICA VIII  (2016)  vol. 2

Redaktor tomu: Krzysztof Czekaj (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

Termin  nadsyłania streszczeń:  30 kwiecień  2016 

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 czerwca 2016

 

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie także i przestępczość posiada znamiona globalne choć niejednokrotnie wymiar lokalny. Jest istotnym elementem dezorganizacji społecznej. W związku z realizacją uzupełniających studiów magisterskich socjologii o specjalności kryminologia obecny tom dotyczy szeroko rozumianej przestępczości i dezorganizacji z uwzględnieniem nowych trendów w teoriach kryminologicznych, jak też interesujących poznawczo eksploracji badawczych oraz analiz w wykonaniu praktyków, którzy mogą podzielić się swoim bogatym doświadczeniem.

Stąd, nasze zaproszenie kierujemy zarówno do teoretyków, empiryków, jak i praktyków w dziedzinie szeroko rozumianej kryminologii, socjologii dezorganizacji i patologii społecznej, którzy chcieliby przedstawić swoje stanowiska w dyspucie na forum naszego pisma w połowie drugiej dekady XXI wieku. 

 

Badania eksperymentalne w naukach społecznych

STUDIA SOCIOLOGICA VIII  (2016)  vol. 1

Redaktor tomu: Tadeusz SOZAŃSKI (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

Termin  nadsyłania streszczeń:  1 maja  2015;  

Termin nadsyłania pełnych tekstów: 1 listopada 2015

 

Do zgłaszania artykułów zachęca się nie tylko uczestników międzynarodowego sympozjum, które odbędzie się w dniach 12 i13 czerwca 2015 w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie, ale i tych, którzy  nie mogą wziąć udziału w tym wydarzeniu, ale interesują się zastosowaniami metody eksperymentu w naukach społecznych. Tematyka numeru została sformułowana bardzo ogólnie, jednak  preferowane będą prace o charakterze metateoretycznym jak również artykuły przeglądowe na temat stosowania metody eksperymentalnej w różnych krajach i obszarach problemowych.

 

Komunikacja międzykulturowa

STUDIA SOCIOLOGICA VII (2015) vol. 2

Redaktor tematyczny: María Paula MALINOWSKI RUBIO (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

Termin nadsyłania abstraktów: 28 luty 2015

Termin nadsyłania tekstów: 28 kwiecień 2015

 

W dzisiejszym świecie za sprawą migracji, polityki, handlu międzynarodowego, turystyki itd., kontakty między członkami różnych kultur stały się zjawiskiem powszechnym. Komunikacja międzykulturowa jest kluczowym czynnikiem interakcji pomiędzy ludźmi, który nie może być ignorowany. Można powiedzieć, że jest ona jednym z fundamentów efektywnej komunikacji we współczesnym świecie. Świadczy o tym fakt, że komunikacja międzykulturowa nie tylko stała się ważnym przedmiotem badań różnych dziedzin wiedzy, ale stanowi także jeden z kluczowych punktów zainteresowań w pracy międzynarodowych ciał takich jak UNESCO czy Rada Europy, instytucji zajmujących się edukacją na różnych poziomach, polityk migracyjnych krajowych i międzynarodowych itd. Dlatego celem niniejszego tomu jest analiza komunikacji międzykulturowej, zarówno z punktu widzenia różnych dziedzin nauk społecznych, jak i z perspektywy interdyscyplinarnej. 

W związku z powyższym, zapraszamy nie tylko socjologów, lecz wszystkich badaczy społecznych zainteresowanych tym tematem, do włączenia się do otwartej debaty o komunikacji międzykulturowej.

 

Socjologia ciała, zdrowia i choroby

STUDIA SOCIOLOGICA  VII (2015) vol. 1

(Redaktor tematyczny: Teresa ZBYRAD (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania abstraktów: 30 kwietnia 2014

 Termin nadsyłania tekstów: 15 października 2014

 

Celem niniejszego tomu jest wieloaspektowe spojrzenie na ciało człowieka. Socjologia ciała należy do odrębnej subdyscypliny badawczej socjologii, której rozwój datuje się na 1995, kiedy to ukazała się książka 'Body & Society'. Socjologia ciała wiele czerpie z socjologii medycyny.Tematyka proponowanego tomu obejmować będzie zarówno zagadnienia z obszaru socjologii ciała, jak i socjologii medycyny.

 

Czytaj więcej...


W stronę demografii zaangażowanej
Procesy demograficzne a problemy społeczne współczesnego świata

STUDIA SOCIOLOGICA  VI (2014) vol. 2

Redaktor tematyczny: Małgorzata KRYWULT-ALBAŃSKA (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Termin nadsyłania abstraktów: 25 kwietnia 2014

Termin nadsyłania tekstów: 25 czerwca 2014

 

Niemal każda istotna kwestia społeczna, ekonomiczna, czy też polityczna posiada swój wymiar demograficzny. Wychodząc z powyższego założenia, planowany tom „Studia Sociologica” będzie koncentrował się na ukazaniu, w jaki sposób znajomość procesów demograficznych pozwala na lepsze zrozumienie problemów współczesnych społeczeństw, oraz w jaki sposób może przyczynić się do ich rozwiązania.

Czytaj więcej...

 


Sekularyzacja, desekularyzacja, postsekularyzm

STUDIA SOCIOLOGICA  VI (2014) vol. 1

Redaktor tematyczny: Michał WARCHALA (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Termin nadsyłania abstraktów: 30 czerwca 2013

Termin nadsyłania tekstów: 15 listopada 2013

 

Sekularyzacja jest jednym z bardziej kontrowersyjnych i najczęściej dyskutowanych pojęć we współczesnych naukach społecznych. Od czasu, gdy socjologowie religii zaczęli podważać klasyczną, liniową teorię sekularyzacji, która traktowała ją jako zjawisko nieuchronnie towarzyszące procesom modernizacji społeczeństw, nic już w tej materii nie jest oczywiste.

Czytaj więcej...

 


 

Jednostka: konteksty, relacje, badania

STUDIA SOCIOLOGICA  V (2013) vol. 2

Redaktor tematyczny: ANNA KARNAT-NAPIERACZ (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Termin nadsyłania abstraktów: 7 marca 2013

Termin nadsyłania tekstów: 11 kwietnia 2013

 

W sposób nieunikniony, badając społeczeństwo, socjologowie badają także jednostki. Bez względu na zastosowanie indywidualizmu lub holizmu w metodologii, jednostka pozostaje istotnym pojęciem w dziedzinie nauk społecznych. Trzeba zaznaczyć, że punktem wyjścia do prowadzenia badań nad statusem jednostki w socjologii jest założenie o różnorodnej i wielowymiarowej naturze tej kategorii

Czytaj więcej...


 

 Społeczeństwo, media, komunikowanie

STUDIA SOCIOLOGICA  V (2013) vol. 1

Redaktor tematyczny: Aldona GUZIK (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Dobór artykułów do tego numeru został już zakończony.

 

In constitutions of countries with a stable democracy we can observe a trisection of   jurisdiction into legislative, administrative and judicial. This Montesci like harmony means that all these powers rely on themselves and none of them is the most important. For a long time now we can hear that the media is known as the fourth power with it being more and more powerful affecting all aspects of national affairs.

Czytaj więcej...


Migracje, tożsamość, etniczność

STUDIA SOCIOLOGICA IV (2012) vol. 2 

 

Redaktor tematyczny: Mariusz DZIĘGLEWSKI (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Dobór artykułów do niniejszego numeru został już zakończony.
 
Celem niniejszego numeru STUDIA SOCIOLOGICA jest wieloaspektowa analiza przebiegu procesu migracji oraz adaptacji polskich migrantów poakcesyjnych w krajach Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii minęło 7 lat. Otwarcie unijnych rynków pracy oraz ułatwienia telekomunikacyjne wpłynęły na zmianę strategii migracyjnych, na które składają się nowe transnarodowe praktyki społeczno-kulturowe.

Czytaj więcej...

 

 

Joomla templates by a4joomla